Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra 2010

Hvad skal vi med biblioteker?

sådan hedder et projekt vi har i støbeskeen og som vi har gennemført projektmodning af i 2010. Vi håber at kunne finde midler til at lave hele projektet færdigt i 2011. Det handler om at finde ud af hvad fremtiden brugere forventer af bibliotekerne og det synes vi er ekstremt vigtigt. Projektet kredser om: At tilvejebringe en operationel beskrivelse af bibliotekets brugere og ikke-brugere, baseret på etnografiske undersøgelser. At undersøge mulighederne for fremtidens biblioteks-service for herigennem at udforme et modelprogram til brug for staten og kommunerne i de kommende års arbejde med udviklingen af fremtidens biblioteker. De danske folkebiblioteker har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Dog kommer 30 % af den danske befolkning aldrig på biblioteket. Samtidig kæmper de biblioteksansatte med deres identitet efter at deres rolle og arbejdsopgaver de sidste 20 år har ændret sig i takt med at brugerne er blevet langt mere selvhjulpne og for hvem viden e

Borgerservice og biblioteker

I de seneste dage har der igen været debat om borgerservice og biblioteker. F.eks. skriver dr.dk at flere end 40 biblioteker har overtaget Borgerservice, og det betyder, at uddannede bibliotekarer skal tage sig af pas og kørekort. Sammenblandingen af sagsbehandling og kulturel vejledning bekymrer Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost... Jeg forstår simpelthen ikke hendes fortsatte modstand mod at udvikle bibliotekerne til borgernes indgang til samfundet. Jeg synes vi skal tage udgangspunkt i bibliotekernes opgaver og evner til at yde service. Udgangspunktet skal være den bedst mulig service for den enkelte borger - og jeg er sikker på at borgerne gerne vil have en fælles indgang til samfundet, både den kulturelle dimension og den kommunale service. Biblioteket er i mange lokale samfund det sidste ”ikke kommercielle” rum og hvis vi fortsat skal have biblioteket så tæt på som muligt, så skal vi bruge det til at løse de opgaver som samfundet og borgerne har brug for. Borgerservice

Biblioteket som integrationsmotor

Kulturminister Per Stig Møller har bedt Danmarks Biblioteksforening om at komme med en række eksempler på, hvordan bibliotekerne kan være med til at styrke integrationen, f.eks. i forbindelse med regeringens såkaldte Ghettoplan. Vi har derfor samlet en række argumenter for at bibliotekerne skal inddrages meget mere aktivt i regeringens integrationspolitik. Har du flere gode eksempler? Så kom frisk, for vi sender først brevet til Per Stig Møller i næste uge. Biblioteker styrker integrationen Regeringens ønsker med sin nyligt lancerede ghettoplan at ændre udviklingen i ghettoområder, så parallelsamfund opløses og erstattes af velfungerende boligområder med kontakt til omverdenen. På den lange liste af initiativer som skal hjælpe med til at nå disse mål, ser vi til vores store undren, at ingen af initiativerne inkluderer den store integrationsindsats som landets folkebiblioteker allerede laver i mange af de berørte områder. På den baggrund sender vi dig derfor her en række eksempler på, h

Hvor fanden er Herning?

- eller hvor meget kan man tåle at centralisere kulturlivet i lille Danmark. Det er temaet i dabetten på DANMARKS TEATERFORENINGER TEATERSEMINAR 12.-14. NOVEMBER 2010 I HERNING KONGRESCENTER Jeg skal lave det indledende oplæg til debatten og bruger bibliotekerne som eksempel. Biblioteket som den største og langt mest besøgte kulturinstitution. Jeg tager udgangspunkt i min egen opvækst i Ringsted, hvor der da jeg var barn var 14 biblioteker. I Ringsted kommune er der kun et bibliotek tilbage. Faktisk var jeg selv med til at lukke de sidste, både som lokalpolitiker og biblioteksleder. Spørgsmålet er så om det var politikerne der lukkede dem eller det var borgerne. Der var nemlig stort set ingen protester, da de sidste 4 biblioteker blev lukket i 2000 og vi kun havde det nye store centrale bibliotek tilbage. Der var ikke ret meget brug af dem og udlånet steg kraftigt, da vi erstattede dem af en lille bogbus. Men mon ikke man savner det lokale mødested i lokalsamfundene? Hvorfor lukkede ma

Svendborg i vidensamfundet

I dag skal jeg lave oplæg i Svendborg på det fortsatte roadshow om ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”. Spændende hvad deltagerne vælger at fokusere på denne gang. Mit indlæg i dag har afsæt i.... Svendborg oplæg folkebibliotekerne i videnssamfundet og fremtiden View more presentations from saintmichels . Du kan se mere fra mine andre oplæg om folkebibliotekerne i vidensamfundet her

Hvad er et vidensamfund uden biblioteker?

I dag er der debat i Skalderborg Kulturhus, arrangeret af Biblioteks- og Kulturforening Region Midtjylland. Debatten kommer til at kredse om emner som...... - Er bibliotekerne en kerneydelse i vidensamfundet eller er de "glasur på kagen"? - Borgerne bruger bibliotekerne i stort omfang trods ændrede medieformer. Bibliotekerne er det mest brugte kulturtilbud og spiller aktivt med både lokale kulturelle tiltag i form af forfatterarrangementer, børneteater, oplæsninger, foredrag og debatter samt i nationale kampagner og tiltag - f.eks. i forhold til "Lær mere It" og om et øjeblik udrulningen af NemID. Siden 1980 er antallet af fysiske betjeningssteder reduceret med næsten 60 %, ligesom antallet af bogbusser er mere end halveret. De sparede midler kun i meget beskedent omfang gået tilbage i bibliotekssektoren. Så borgerne vil bibliotekerne - men vil politikerne? - Kan bibliotekerne fortsat spille en rolle i vidensamfundet - og hvordan? - Kulturministeriets Strategirappor

Kan man skabe borgernes indgang til samfundet gratis?

Idag er der rigtig mange historier om at bibliotekerne beskæres voldsomt. Danmarks Biblioteksforenings budgetundersøgelse viser at man i over 75% af kommunerne har planlagt besparelser. Også Politken skriver om at hver femte kommune vil lukke biblioteker. Det virker jo fuldstændigt ude af proportioner, når der samtidig er stadig stigende politiske krav til bibliotekerne. De skal være borgernes indgang til samfundet, både når det gælder de traditionelle kulturtilbud, hvor bøgerne og de andre fysiske materialer spiller hovedrollen, men de skal også være den digitale indgang og betale licenser og stille alle de digitale tilbud til rådighed. Samtidig med det bruger stadig flere kommuner bibliotekerne som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver en masse kurser i IT læring. Borgerne vil tilsyneladende gerne bruge bibliotekerne til det hele. Der kommer stadig flere på bibliotekerne, de

Forslag #33 til Ghettoplanen: Integration sker også på biblioteket – udnyt det dog!

Regeringens nyligt lancerede ghettoplan har til hensigt at ændre udviklingen i ghettoområder så parallelsamfund opløses og erstattes af velfungerende boligområder med kontakt til omverdenen. I den sammenhæng er der listet 32 initiativer som skal hjælpe med til at nå disse mål, men underligt nok tager ingen af initiativerne udgangspunkt i den integrationsindsats som landets folkebiblioteker allerede laver i mange af de berørte områder. I dag har Danmarks Biblioteksforening udsendt en pressemeddelelse om emner, hvor vi skriver......Undersøgelser viser at mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk er langt flittigere brugere af biblioteket end etniske danskere. Der er således tale om en oplagt mulighed for at bruge et offentligt neutralt mødested som bibliotekerne som grundlag for at udvikle den nødvendige sammenhængskraft i samfundet. ”Regeringen skal derfor sørge for også at inddrage bibliotekerne som et centralt værktøj i integrations- og demokratiseringsprocessen. Det handler om

Borgerne vil bibliotekerne – vil politikerne?

Folketinget holder den 26. okt. høring om Folkebibliotekerne i vidensamfundet , så der bliver måske givet nogle bud på hvad politikerne vil med de der biblioteker som borgerne altså strømmer til. I 2009 var der 36 mio. besøg på bibliotekerne, ud over alle de digitale besøg via internettet. Bibliotekerne spiller altså en central rolle i borgernes liv, som landets største og mest besøgte kultur- og læringsinstitution. Rundt om i landet er det også gået op for mange samarbejdsparter at folkebibliotekerne er attraktive partnere, fordi de kan skaffe adgang til information og viden og fordi de er professionelle formidlere. Biblioteket har en lang tradition for åbenhed, og institutionen er således ofte relationsskabende i lokalsamfundet. Som den største kulturinstitution i de fleste kommuner har biblioteket mange steder gode, centralt beliggende lokalefaciliteter med lange åbningstider. Og så er der altså mange kunder i butikken. Mit indlæg til Folketingets høring tager dette udgangspunkt. (d

Kulturen truet af trecifret millionbesparelse

I dag skriver Børsen om at kulturen truet er af trecifret millionbesparelse De har lavet en fremskrivning af, hvis landets øvrige kommuner sparer det samme på kulturen som Københavns og Århus Kommuner målt pr. indbygger, så forsvinder der ca. 225 mio. kommunale kulturkroner næste år. Sådanne fremskrivninger skal man nok passe lidt på med, men.... Så galt håber vi nu ikke det går, selvom det flere steder ser ud til at der bliver skåret i kulturbudgetterne. Børsen skriver "Bibliotekerne er den suverænt tungeste post på kommunernes kulturbudgetter, og Danmarks Biblioteksforening hilser derfor ikke besparelserne velkomne." Det er nu nok en underdrivelse, vi er faktisk bekymrede ikke kun på vegne af bibliotekerne, men hele samfundet, for et samfund uden råd til kultur er for alvor et truet samfund. Børsen referer da også dele af min bekymring »Budgetreduktionerne begynder nu for alvor at gøre ondt på bibliotekerne, og det er paradoksalt med disse fortsatte besparelser, når der sta

Hvis ikke kulturarven digitaliseres, eksisterer den ikke

Folketingets Kulturudvalg afholder den 13. oktober høring om digitaliseringen af kulturarven . Det handler ikke kun om adgang til historiske dokumenter, men også om borgernes adgang til viden og information. Noget som spiller en afgørende rolle for udviklingen af fremtidens vidensamfund, hvis Danmark fortsat skal være på forkant. Bibliotekerne kan spille en nøglerolle i denne adgang. De spørger - Digitalisering af den danske kulturarv - skal det danske samfund overlade det til Google? Jeg skal holde et indlæg under overskriften: Digitaliseringens betydning for borgernes adgang og brug gennem folkebibliotekerne Hvilken rolle skal folkebibliotekerne spille i vidensamfundet, herunder udvikling af et digitalt bibliotek til danskerne, jf. rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet”? Hvilke nye perspektiver giver digitalisering folkebibliotekernes brugere? Hvis ikke kulturarven digitaliseres, eksisterer den ikke View more presentations from saintmichels . Kulturministeriet offentliggjo

Danish library association and the danish digital library

In The Danish Library Association we are always happy to have guests from around the world. This week we had a visit from Estonian Librarians Association and the National Library in Ljubljana. On this occasion I made a short presentation on Danish Library Association and The Danish Digital Library. Danish library association and the danish digital library View more presentations from saintmichels .

Når det offentlige laver digitale løsninger

I de danske biblioteksorganisationer har vi drøftet hvilken rolle bibliotekerne skal spille i den forsatte udvikling af Det Digitale Danmark. Anledningen er, at vi i vores paraplyorganisation og i Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg ville lave et fælles høringssvar til KL’s digitaliseringsstrategi 2010-15. Vores svar tager udgangspunkt i at de danske biblioteker gerne vil bakke op om KL’s digitaliseringsstrategi 2010-15 og gerne aktivt vil medvirke til at udmønte strategien. Vi har også lavet en særlig blog , hvor de forskellige organisationer og biblioteker kunne komme med input. Overordnet set mener vi, at der skal bygges på åbne standarder, så det offentlige kan operere så omkostningsneutralt for borgeren som muligt. Vores høringssvar har følgende anbefalinger: • Der bør opstilles modeller, der sikrer at alle kommuner og biblioteker kan deltage i Danskernes Digitale Bibliotek • Der skal skabes en sammenhæng mellem Danskernes Digitale Bibliotek og Danmarks Elektronisk

podcast som formidlingsform af tilbud

Der eksperimenteres rigtig meget med forskellige formidlingsformer ude i bibliotekerne. I Randers har man eksperimenteret med en del lyd og videoindslag, som er rigtig spændende. Et af de mere velfungerende og som ser ud til at være sat i fast drift er podcast. F.eks. om Borgerservice i bogbussen Play Now Skal man have hjælp til f.eks. at udfylde en blanket for at få tilskud til et par briller, så er det Borgerservice, der kan hjælpe. De er en del af Randers Kommune, og i et par kampagneuger bliver der sat fokus på området, når borgeren dukker op i bogbussen. Her kan man nemlig møde medarbejdere fra borgerservice, der i kampagneugerne står ekstraordinært til rådighed. Medvirkende: Hanne Kristensen (borgerservicemedarbejder), Irene Villumsen og Susanne Madsen (bibliotekarer) Interviewer: Mads Frederiksen Tilrettelæggelse: Mads Frederiksen Det er blot et eksempel og de har lavet mange flere. se dem selv på http://feeds.feedburner.com/randersbib

Vidensamfundet og bibliotekspolitiken i Hedensted

I dag går turen til Hedensted . I Hedensted Kommune påbegynder de en proces med at skabe en ny bibliotekspolitik, som en vigtig del af kulturpolitikken. Jeg har fået lov at være med og komme med et input til opstarten, hvilket jeg glæder mig til. Det seneste år har jeg været rundt i landet til en del biblioteker og kulturudvalg, for at diskutere udviklingen inden for landets store lærings- og kulturinstitution – bibliotekerne. Mine PowerPoint bygger på samme grundlag, men forandrer sig løbende ud fra den samfundsmæssige udvikling og det lokale udgangspunkt. Hedensted oplæg folkebibliotekerne i videnssamfundet og fremtiden View more presentations from saintmichels . Mit udgangspunkt er den udvikling jeg ser i de kommende 24 måneder og de udfordringer det skaber for bibliotekerne – og så prøver jeg at sætte det i en lokal(politisk) kontekst. Jeg synes det er spændende at komme rundt og det giver mig rigtig mange input fra de mange forskellige udviklinger der er i gang ude i landet. Man

Digitaliseringsstrategi

I bestræbelserne på at sikre at Danmark er på forkant i den digitale udvikling har Danmarks Biblioteksforening lavet et Digitaliseringsudvalg. Første opfordring fra udvalget er at deltage i at skabe en en ny fælles digitaliseringsstrategi for Danmark, deltag HER Bibliotekerne har i mange år spillet en stor rolle i at skabe digitale tilbud til borgerne og opbygge en infrastruktur til det. Samtidig med det har bibliotekerne aktivt arbejdet med at skabe læringsprogrammer, der sikre at alle får en chance for at deltage i det digitale tilbud f.eks. Lær' mere... Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg har som primært formål at bidrage til afklaring af digitale formidlingsvilkår herunder f.eks. udvikling af en national digitaliseringsindsats. Hovedopgave er at fremme de digitale bibliotekstilbud. Omdrejningspunkter er bl.a. adgangen til de digitale ressourcer og digitaliseringen af kulturarven, samt formidlingen af disse. Herunder særlig fokus på ophavsret, licensspørgsmål og s

Bibliotekerne kan styrke Udkantsdanmark

I forbindelse med dabat i Holbæk om fremtidens biblioteksstruktur har der været en del debat i de lokale dagblade. Et af indlæggene er skrevet af Karen Heerfordt, hvor hun har en fantastisk argumentation for, hvilken rolle biblioteket spiller for sammenhængskraft og for at styrke "UDKANTSDANMARK": "Undrer mig blandt andet fordi, der i debatten i hele landet sættes fokus på forholdene i »Udkantsdanmark«. På, hvordan man kan få mennesker til at trives ved at bo i yderområderne. Dette vanskeliggøres, når man forringer så vigtige ting, som tre gode biblioteker. Man har fra regeringens side proklameret at: Danske skolebørn og unge skal være blandt de bedste i verden. Bliver de det, når man kraftigt forringer bibliotekerne i deres område? Tosprogede børn skal man arbejde for at integrere godt i dette samfund. Mange af disse børn bruger bibliotekerne og bibliotekarerne meget. De har ikke en bogreol med danske bøger og forældre, der kender til landets natur og historie derhjemme

BorgerSERVICE

I dag skal jeg til Halsnæs kommune og lave oplæg om fremtidens borger(biblioteks)service for Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Netop nu drøfter mange politikere og embedsmænd fremtidige modeller for borgerservice og bibliotekssamarbejder. I Danmarks Biblioteksforening har vi lavet et større projekt om borgerservice og biblioteker. Mit afsæt er bibliotekernes opgaver og evner til at yde service. Udgangspunktet skal være den bedst mulig service for den enkelte borger - og jeg er sikker på at borgerne gerne vil have en fælles indgang til den kommunale service. Biblioteker og borgerservice View more presentations from saintmichels . Jeg vil gerne inspirere til og medvirke i en udvikling af de tværgående services i kommunerne og involvere parterne i modeludvikling af både struktur og indhold i ydelserne. Det er også udgangspunkt for vores projekt , der har afsøgt og afdækket de nuværende modeller. Projektet er et samarbejde med Borgerservice Danmark, Bibliotekschefforeningen og
Jeg har tidligere skrevet om mine oplevelser på NEXT konference Århus . Et af de mere interessante oplæg kom fra Anthony Townsend der er director for Institute for the Futures Technology development. Her styrer han IFTFs investeringer i fælles forecasting platforme, fremtidens medie- og visualiseringsteknologier og værktøjer til web-kommunikation. Anthony Townsend arbejder desuden med bl.a. mobilitet og urbanisering, innovationssystemer og –strategier og bæredygtighed. Hvis du vil opleve han indlæg kan du se det her: Eller på next siden http://portal.digicast.dk/ilab/index.php?idvid=104&lang=uk&idpag=205

Biblioteket er ikke et mål - men et middel

I morgen skal jeg holde oplæg på Temadag for Kultur- og fritidsudvalget i Randers. Titlen på dagen er: - Biblioteket er ikke et mål - men et middel (sjovt nok er titlen inspireret af en twit jeg lavede under IFLA konferencen i Gøteborg) I programmet til dagen kommer de med en del bud på hvad det er et middel til. F.eks. : Biblioteket er et middel • Til medborgerskab • Til at skabe sammenhæng for mennesket og for samfundet • Til at nå målet om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse • Til at børn udvikler sprog • Til større bosætning • Til livslang læring • Til at styrke udkantsområder med decentral læring og e-læring • Til at forstå både fortid og nutid og skabe billeder af fremtiden • Til at inspirere til den faglige, sociale og kulturelle ”verdensborger” • Til..... tjaaa der er jo en masse svar. Jeg glæder mig til at debattere med dem og lade mig inspirere. Mit oplæg tager udgangspunkt i en opdatering om udviklingen de næste 24 måneder........ Ra

NEXT konference Århus (festuge)

Udsyn er vigtigt, også for bibliotekssektoren. Selvom bibliotekerne ofte betegnes som "first movers", specielt på informations teknologiske tiltag, så kan vi lære en masse ved at se på hvordan andre virksomheder gør. Et af de steder, hvor man har det lange lys på vedr. udsyn er NEXT konferencen. InnovationsLab Next konference plejer at være rigtig spændende og præsentere en masse nyskabelser. NEXT 2010 oplevede jeg dog som en lidt rodet event, uden den store innovationskraft eller i hvert fald viste de ikke mig noget jeg sagde wauw til. Deres udstilling var i år spredt ud over 4 lokaliteter og var en del af Århus Festuge. Det virkede for at sige det mildt ikke. Det at de enkelte konferenceelementer var tænkt ind i et festuge program virkede forvirrende og at udstillingerne var spredt på 4 forskellige steder i byen bevirkede at man ikke fik en samlet oversigt over hvad det egentlig var Innovationlab i år mente var det NYE. NEXT folkene udtrykte det selv i programmet som "

Folkebibliotekerne i videnssamfundet og fremtiden

Det seneste år har jeg været rundt i landet til en del biblioteker og kulturudvalg, for at diskutere udviklingen inden for landets store lærings- og kulturinstitution – bibliotekerne. Det synes jeg er spændende og det giver mig rigtig mange input fra de mange forskellige udviklinger der er i gang ude i landet. Mange steder strammer økonomien til og det er trist, at kulturområdet så ofte står for skud, da kulturen jo netop er det kit der binder os sammen og skaber udvikling. På den anden side kan jeg jo så også høre, at man i bibliotekerne er ekstremt omstillingsparate og stadig udvikler nye måder at komme borgenes behov i møde på. I den næste uges tid går turen til Fåborg Midtfyn , Hedensted og Randers . Mit udgangspunkt er den udvikling jeg ser i de kommende 24 måneder og de udfordringer det skaber for bibliotekerne – og så prøver jeg at sætte det i en lokal(politisk) kontekst. Du kan se oplæggene ved at klikke på navnet. Fåborg Midtfyn Den 31. august oplevede jeg på Fåborg Midtfyn bi

Den amerikanske stemning - ALA 9

I forsommeren deltog formanden for Danmarks Biblioteksforening og jeg i ALA's kongres i Washington. Det har vi skrevet lidt om i Tidsskriftet " Danmarks Biblioteker " Det er helt fantastisk at komme til en by, der bare summer af kultur og er fyldt af aktivistiske biblioteksfolk. Den stemning ramte os, da vi i juni deltog i ALA’s (American Library Association) store årsmøde i Washington DC. Der var over 29.000 deltagere, så de satte et naturligt præg på byen. Allerede ved ankomsten kunne man se de store bannere, der understregede den amerikanske stolthed over deres biblioteker og deres store interesseorganisation ALA. Faktisk er det også stemningen, der umiddelbart gør det største indtryk. Amerikanerne sætter stor pris på deres biblioteker og den rolle, de spiller i den demokratiske udvikling. Man mærker tydeligt deres bevidsthed om bibliotekernes betydning i forhold til at sikre alle borgere adgang til information og læring. Man mærker det på de mange deltagere, som bære

Semantic Web - IFLA 2010

Der bliver talt meget om semantiske data og semantisk web i disse år. Det kan være vanskeligt for os, der ikke er "teknikere" helt at blive fortrolig med den "semantiske verden. Men på IFLA2010 var der en presentation, som i hvert fald gjorde mig lidt klogere. Du kan se den her Porting Library Vocabularies to the Semantic Web - IFLA 2010 View more presentations from Bernard Vatant .

IFLA Strategic Plan 2010-2015

Where all professional groups of IFLA remain responsible for their own strategic planning, the Strategic Plan 2010-2015 is to guide the governance and the entire activities of the IFLA organisation, based on the following four Strategic Directions: Empowering libraries to enable their user communities to have equitable access to information; Building the strategic capacity of IFLA and that of its members; Transforming the profile and standing of the profession; Representing the interests of IFLA's members and their users throughout the world. But how do we do it?? The IFLA Strategic Plan 2010-2015 is now available online. See it here and join the debate