Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra februar, 2011

Digitalt medborgerskab

– et projekt om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur. En organisatorisk sammentænkning af bibliotekets ydelser med en bredere borgerservice rummer perspektiver i forhold til bedre og billigere service i vidensamfundet. Hvilke processer kan føre frem til en sådan sammentænkning, og hvilke værdier? Biblioteket har rødder i en folkeoplysende tradition, mens borgerservice har rod i en forvaltningskultur. Områderne lader sig ikke bare sammenføre, men kan berige hinanden. Vi vil analysere og afprøve hvordan folkeoplysningens værdier og traditioner kan blive frugtbare i en ny organisation: I forhold til de borgere, der klarer sig og til de ca. 40% af borgere, der ikke kan klare sig selv digitalt. Til at udføre projektet har Danmarks Biblioteksforening dannet et konsortium af flg. samarbejdspartnere: Skanderborg Bibliotekerne,Herning Bibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitetscenter og Konsulentfirm

Bibliotekerne er spareknivens yndlingsoffer

Igen idag har Børsen et par fyldigeartikler om bibliotekerne. Bl.a. prydes deres bagside af en artikel om at der siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007, har kommunerne skåret bibliotekernes budgetter med 315 mio. kr. Grænsen er nået, lyder det fra biblioteker og politikere. "Der har været nogle fornuftige tiltag i forhold til at slå filialer sammen til mere moderne biblioteker , men det, at man til stadighed skærer ned, giver folk en negativ oplevelse rundt omkring i landet, og det kan ikke blive ved,« siger Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening. De stordriftfordele man kunne høste ved kommunalreformen kan altså kun hentes en gang, så nu må de hovedløse nedskæringer stoppe. Det er jo også en demontering af vidensamfundet, hvis folk ikke har fri og lige adgang til information.

Glem medborgeren, brugeren eller kunden - og du er død!!

Jeg er på vej til konference med denne lidt provokerende overskrift. Det er Bibliotekschefforeningen der holder årsmøde i Vejle. De temasætter spørgsmålet hvilke individuelle, lokale og nationale værdier skabes af det moderne folkebibliotek? De sætter det ind i en diskuterende ramme hvor de i oplægget har mange interessante betragtninger. Spørgsmålet er som om vi i de næste par dage finder svarene. Det vil jeg forsøge at samle op på senere. I oplægget til konferencen tager de udgangspunkt i vores måde at tænke organisation på. Vi har tvungent eller frivilligt ændret vores organisationers måde at orientere sig på. Vi har alle, med større eller mindre held, anlagt et ”udefra-ind” perspektiv i vores tænkning. Vi er kort sagt blevet opdateret til version 2.0 ledere af version 2.0 institutioner. De tidligere lånere er blevet til medborgere, brugere eller slet og ret kunder. Og hvis ikke medinddragelse, brugerinnovation, demokratiudvikling, sammenhængskraft og social kapital er faste bestand

Ytringsfrihed kan ikke gradbøjes

Bibliotekerne udgør en af grundpillerne i det demokratiske samfund. Det fortæller vi i hvert fald ofte os selv uden at der er så mange uden for biblioteksverdenen der tænker netop den tanke. Men sådan er det, bibliotekerne sikrer fri og lige adgang til al information, en vigtig forudsætning for at have et oplyst demokrati. Bibliotekerne er også et demokratisk rum. Et offentligt rum med adgang for alle. Netop det har givet anledning til debat, hvor en bred vifte af politikere stiller spørgsmålstegn ved netop dette aspekt af ytringsfriheden. Det har fået formændene for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard og Danmarks Biblioteksforenings Vagn Ytte Larsen til at gå ud med denne klare udmelding. ”Ytringsfrihed kan ikke gradbøjes og bibliotekerne er med udgangspunkt i biblioteksloven udtryk for den ytringsfrihed der et grundlæggende element i vores demokratiske samfund. På bibliotekerne er der fri og lige adgang til al information” Det har de idag udsendt en pressemeddelelse om. Det s

Den fælleseuropæiske portal Europeana og det danske indhold

Danske bidrag til den fælles europæiske kulturportal Europeana er vigtige. Indtil videre har det knebet gevaldigt med det. En vigtig årsag skal nok findes i, at forsvindende lidt af den danske kulturarv er digitaliseret. Det bør vi gøre noget ved, hvis ikke dansk kulturarv helt skal drukne i specielt den engelsksprogede kultur. Læs mere om det her Men det handler også om at vi er opmærksomme på at få tilgængeliggjort noget af det der er digitalt. Her er Europeana en god mulighed. Det bliver der afholdt konference om i morgen. her . Udgangspunktet er projektet EuropeanaLocal er et EUprojekt som skal sikre tilførsel af allerede digitaliserede materialer til portalen Europeana, som åbner i sin endelige version i 2011. Roskilde Bibliotekerne har været den danske deltager i et EU-projektet kaldet EuropeanaLocal . og afholder 2. frebruar møde, hvor der dels fortælles om EuropeanaLocal og Europeana og dels om bibliotekets arbejde. Jeg skal så også holde et oplæg om "Digitalisering af den