onsdag den 28. januar 2009

Netværk med biblioteker skal styrke danskernes it-færdigheder

Jeg har stor tiltro til det landsdækkende samarbejde ”lær mere…” mellem Danmarks Biblioteksforening og en række andre organisationer, der skal styrke danskernes kendskab til de digitale muligheder og inspirere til at lære endnu mere om it. I dag har der været afholdt den første netværkskonference.

Jeg tror det vil være med til at sætte læring på dagsordnen i alle de danske biblioteker i de kommende år. Det vil også være med til at styrke bibliotekerne som utrolig vigtige læringsinstitutioner i videnssamfundet.

Det landsdækkende samarbejde med en række organisationer skal styrke danskernes kendskab til de digitale muligheder og inspirere til at lære endnu mere om it

De medvirkende organisationer sættes via Lær mere-netværket i stand til selv at udvikle og tilbyde borgerne it-undervisning, der er målrettet borgernes behov og interesser. Med etableringen af et samarbejde med mange aktører, kan arbejdet med styrkelsen af borgernes it-færdigheder nå ud til alle.

Se seneste om projektet på http://www.itst.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelse-netverk-skal-styrke-danskernes-it-ferdigheder

Bibliotekerne og den fri adgang

I Computerwold har i den forløbne uge udspundet sig debat om betaling for nyhedder på nettet.
Se hele dabatten på http://www.computerworld.dk/art/49786?a=debatealert&i=14267#debatter

Jeg har blandet mig lidt i denne debat:

"Hvis der indføres betaling for nyheder på nettet vil det udelukke en stor gruppe fra direkte adgang til disse nyheder hjemmefra. Selvfølgelig kan de benytte bibliotekerne, som jo netop sikre den fri og lige adgang til alle medier. Men medieudviklingen går i retning af at få så bed adgang til nyheder som muligt, for at sikre en demokratisk udvikling. Derfor er det vigtigt at arbejde for den gratis adgang.

Jeg vil i øvrigt gerne anholde artiklens påstand om at " Alternativt skal aviserne bliver bedre til at udnytte, at kun aviser er økonomisk organiseret til at indsamle massive mængder information. Ingen andre er organiseret til den opgave." Denne opgave er også en biblioteksopgave, da en af bibliotekernes kernekompetencer er at formidle store mængder af information. "

Bibliotekerne er en vigtig del af folkeoplysningen

Af Vagn Ytte Larsen, Formand for Danmarks Biblioteksforening og Michel Steen-Hansen, Direktør i Danmarks Biblioteksforening
(offentliggjort i Kultur og Fritid www.fritid-samfund.dk/tidsskrift.aspx)


For de danske folkebiblioteker har den brede folkeoplysning altid haft en vigtig plads. Bibliotekerne står ikke kun til tjeneste, når befolkningen higer og søger efter ny viden og nye dimensioner i tilværelsen, de har løbende forstået at udvikle sig med en række tiltag af såvel underholdende som folkeoplysende karakter. I mange kommuner er der et spændende samspil mellem folkeoplysningsforbundene og de lokale folkebiblioteker, samarbejder der hele tiden bliver udviklet med nye spændende tiltag.

I Danmarks Biblioteksforening følger vi derfor også debatten om revideringen af folkeoplysningsloven, og de forskellige forslag om enten at afskaffe den helt, dele den op eller lave en mindre revision.

I sidste nummer af Kultur & Fritid skrev Steffen Hartje om folkeoplysningsomådet:”Derfor bør det overvejes, om området ikke kan kobles sammen med andre kommunale områder, der arbejder med lignende opgaver. I den sammenhæng kunne bibliotekerne være en mulighed. Bibliotekerne arbejder i høj grad også med folkeoplysning og bidrager til at udvikle nye spændende læringsarenaer i lokalsamfundene. Det er derfor ikke usandsynligt, at aftenskoler m.m. og bibliotekerne på sigt vil have en lang række opgaver til fælles og derved kan have gavn af et lovfællesskab.”

På landets folkebiblioteker er det i disse år et klart fokuspunkt at udvikle nye spændende læringsarenaer og her er de forskellige aktører inden for folkeoplysningen naturlige samarbejdsparter. Vi mener også at disse former for samarbejde sagtens kan udvikles uden at lave et egentlig lovfællesskab, men på forhånd skal intet afvises og vi følger naturligvis med i den løbende debat om hvordan den fremtidige folkeoplysningslov kan udformes.

Historisk set har der været et stort fællesskab mellem medlemmerne af DFS og Danmarks Biblioteksforening. I 2006 valgte Danmarks Biblioteksforening dog at melde sig ud af DFS, da vi vurderede at DFS og Danmarks Biblioteksforening kunne arbejde mere effektivt sammen i et bilateralt samarbejde.

For et par uger siden var DFS' formand, Per Paludan Hansen, ude med en kommentar om den øgede konkurrence inden for folkeoplysningsområdet, der er bragt i en række regionale dagblade. ”Også kommunerne bevæger sig ind på folkeoplysningens traditionelle områder. De opretter musikskoler for voksne, og bibliotekerne tilbyder foredrag, studiekredse og undervisning” Det er en kommentar der vækker interesse på bibliotekerne, hvor vi ikke betragter bibliotekernes forskellige tiltag på den folkeoplysende scene som en konkurrence til de andre folkeoplysende aktiviteter, men som et supplement til borgernes bedste.

Danmarks Biblioteksforening vil meget gerne medvirke til udviklingen af den fremtidige folkeoplysende indsats og vil gerne indgå i dialog om hvordan den lovgivning kan udformes, så Danmark fortsat er i front når det gælder den livslange læring. For landets biblioteker er denne indsats også et vigtigt indsatsområde i årene fremover.

Han skal varetage bibliotekernes interesser

Portrætartikel Kristeligt Dagblad 12. jan. 2009

Michel Steen-Hansen, 40 år, er ny direktør for Danmarks Biblioteksforening. En national lobbyorganisation, der i over 100 år har overbevist politikerne om bibliotekernes centrale rolle i kampen for demokratiet og den kulturelle dannelse.

Læs hele artiklen: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/310195:Mennesker--Han-skal-varetage-bibliotekernes-interesser

"Som direktør skal Michel Steen-Hansen navigere i spændingsfeltet mellem biblioteksverdenen og den politiske verden, og det passer ham yderst godt, for fællestrækket er den demokratiske tanke, som han gerne vil fremme.

Drømmen er, at det enkelte bibliotek bliver mere markant i sine holdninger og gennem udstillinger, foredrag og sociale initiativer tager aktivt del i samfundsdebat og trivslen i nærmiljøet. "

Demokrati og Debat

”DEMOKRATI er ikke bare en styreform. Demokrati er samtale. Det er en måde at handle på. En måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger”
Hal Koch

Jeg startede denne blog i 2007, da jeg var Bibliotekschef i Slagelse Kommune. I 2008 blev jeg ansat som direktør for Danmarks Biblioteksforening og har siden udviklet lidt på dette debatforum.

Blogs er et fantastisk redskab til at skabe debat. Derfor har jeg lavet denne blog til debat, ikke kun om biblioteker, men om kulturpolitik og hvordan kulturen skaber og udvikler vores samfund.

Det er ment som en blog der skal generere debat om biblioteker og kultur. En nødvendig debat om udviklingen af landets største public service institution, bibliotekerne. Deres rolle som et af omdrejningspunkterne i videnssamfundet og som en stor kulturpolitisk faktor ude i kommunerne. Men debat og udvikling kommer ikke uden dig!

Så tag del i debatten!

Du kan også deltage i debatten på Danmarks Biblioteksforenings facebookgruppe: www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening

Følg mig på
Facebook: facebook.com/saintmichels eller
Linkedin: linkedin.com/in/saintmichels
Twitter: twitter.com/saintmichels 

Michel Steen-Hansen
Direktør i Danmarks Biblioteksforening
db.dk