Gå videre til hovedindholdet

Hvordan måler man kvalitet i velfærdsydelserne med fokus på bibliotekerne

Generelt er der bred politisk og faglig enighed om at biblioteker som institution er med til at bidrage til en positiv samfundsudvikling, økonomisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og demokratisk.

Der findes mange undersøgelser som bekræfter denne tese (bl.a. forskellige tilfredsheds-undersøgelser), men man mangler et redskab til en mere sammenhængende kvalitativ og kvantitativ evaluering af bibliotekernes virksomhed inkl. af deres rolle i samfundsmæssig henseende, herunder deres betydning i et kultur-økonomisk perspektiv.

I dag har vi holdt konference om det i Vejle. Jeg havde et indlæg på konferencen. Se PowerPoint

Man kan læse mere om hele projektet http://kvalitetsmaaling.vejlebib.dk/


Hvorfor måle kvalitet
Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksforening har lavet et samarbejde, hvor Professor Niels Ole Pors i et forskningsprojekt, både ville forholde sig teoretisk til opgaven og udarbejde konkrete måleværktøjer i bibliotekerne.
Vi ser det i sammenhæng med Kvalitetsreformen og vil forsøge at supplere de kendte årlige statistikoplysninger med mere kvalitative mål, der kan sammenlignes på nationalt plan. I bibliotekerne måler vi traditionelt på en masse faktorer, der har fokus på kvantitative mål som f.eks. udlån af materialer og besøgstal, og hvis vi skal måle samfundsnytten, skal vi måle på meget andet og dette projekt er et skidt i den retning.

Spørgsmålet er så om man kan det?

Det er der ikke et entydigt svar på, men det er vigtigt at vi til stadighed arbejder på at udvikle nye måleredskaber, der tydeliggør hvor stor samfundsnytte bibliotekerne faktisk skaber.
Det er også vigtigt set i lyset af de yderligere krav til offentlige institutioner, som regeringens kvalitetsreform har fokus på, om at sammenlignelige kvalitets- og resultatmålinger med et øget fokus på borgernes ønsker og behov.

Og hvad er mere naturligt end tage udgangspunkt i dem bibliotekerne er sat i verden for at servicere, nemlig borgerne.

Kritik
Der har også været kritik af projektet.
F.eks. at der mangler fokus på områder som:
- Digital tilstedeværelse.
- Ligestilling af medier, medieuafhængighed, mediehorisont.
- Mødet med brugeren uafhængigt af tid og sted.
- Oplevelsesdimensionen
- Den kulturelle dimension
- Biblioteksformidling og kommunikation med brugeren

En kritik, som man kan være enig i substansen af. Men man må så også sige at et af omdrejningspunkterne for projektet, netop er hvordan vi udvikler andre redskaber til at måle netop disse elementer. Der er ikke fundet et entydigt svar, men det er noget man konstant bør arbejde med, i et stadigt mere interaktivt og digitalt samfund.

Projektet har i perioden revideret sit fokus bl.a. med udgangspunkt i kritikken men også vinterens biblioteksdebat (biblioteksfejden om at ”bøgerne skal have modstand”) har sat fokus på det brede mediebegreb og tydeliggjort, at der i et nyt kvalitetsmålingsredskab i høj grad også skal kunne måles på brugen og tilfredsheden med de ”nye medier” og på bibliotekernes tilstedeværelse både fysisk og på nettet.

Men omdrejningspunktet er stadig at udvikle nye redskaber til at måle borgerne tilfredshed for at skabe det bedste bibliotekstilbud.

For vi har et fælles mål i at belyse folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet, samtidig med vi viser deres samfundsnytte og den sociale kapital de skaber.

Kig ind på http://kvalitetsmaaling.vejlebib.dk/ eller skriv om kom med ideer til hvordan vi udvikler bibliotekernes kvalitetsmåling.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet