onsdag den 13. maj 2020

Retningslinjer for åbning af biblioteker for udlån og aflevering

Kulturministeriet lægger til følgende retningslinjer for genåbning af bibliotekerne for udlån og aflevering. Retningslinjerne omfatter såvel folkebiblioteker som fag- og forskningsbiblioteker.

Jeg har netop modtaget dem fra kulturministeriet med følende bemærkning "hermed de endelige retningslinjer for åbning af biblioteker for ind- og udlån. Disse er offentlige og kan frit deles med alle interesserede. De kommer tillige på ministeriets hjemmeside om kort tid."

Forudsætninger for gennemførsel af gradvis genåbning kan ses her hvor også den fulde tekst kan ses…..
Det skal bemærkes, at det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kort-varigt studerer med henblik på at overveje hjemlån og derefter stiller tilbage, hvilket der har hersket lidt tvivl om.

 Den gradvise genåbning bør håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for biblioteket som helhed.
 Forud for genåbning bør det enkelte bibliotek sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er syn-lige ved opslag eller plakater, samt at der er vand og sæbe eller håndsprit (70-85 % alkohol) tilgængeligt.
 Det enkelte biblioteks ledelse bør løbende monitorere den gradvise genåbning.
 Derudover forudsætter den gravise genåbning, at de nødvendige bagvedlig-gende støttefunktioner, ikke mindst rengøring, er tilstede.

Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af medarbejdere og lånere
 For medarbejdere, der er i risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.
 Det enkelte bibliotek bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ansatte og lånere.
 Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter mellem ansatte og lånere.
 Alle medarbejdere bør oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 Det enkelte bibliotek kan reducere antallet af medarbejdere ved f.eks. at indføre forskudt fremmøde og opdeling af medarbejdere i hold.
 For at sikre at der holdes afstand, bør biblioteket benytte adfærdsregule-rende indretninger og praktiske foranstaltninger så som ruminddelinger og afstandstape.
 Det enkelte bibliotek bør danne et overblik over forskellige kontaktpunkter på biblioteket, herunder dørhåndtag og trykknapper, og tydeligt markere over for brugerne, at der er tale om kontaktpunkter.
 Ikke-nødvendige kontaktpunkter som fx trykknapbaserede tilfredshedsmå-lere bør fjernes.
Biblioteket bør sikre hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt og oftere ved mange besøgende og med sær-ligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, kasseapparater, dankortterminaler og udlåns- og afleveringsautomater).
 Der bør være håndsprit (70-85 pct.) tilgængeligt i udlånsarealerne. Lånerne bør ved skiltning opfordres til brug heraf ved ankomst, hver gang der skif-tes mellem bibliotekets afdelinger samt i forbindelse med betjening af ter-minal for ud- og indlån.
 Toiletter (både publikums- og medarbejdertoiletter) bør rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader bør afvaskes og kon-taktpunkter desinficeres. Der bør være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, jf. BEK nr. 445 af 19/04/2020.
 Af Sundhedsstyrelsens anbefalinger den 10. maj 2020 fremgår det, at der bør holdes mindst 1 meters afstand mellem personer på biblioteksområdet.
 Der bør på biblioteket holdes mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som ved medarbejderes ophold i lukkede rum med dårlig udluftning m.v. f.eks. bibliotekets kælderlokaler, depoter og loft-rum.
 Der må ikke finde publikumsarrangementer sted.
 Borgerservicefunktioner bør følge de til enhver tid gældende regler herfor.
 Det bør undgås, at bibliotekernes pc’er, printer og andet udstyr, hvor der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, benyttes.
 Det bør klart skiltes, at lånere alene må opholde sig på biblioteket for at af-levere og låne biblioteksmateriale, og der må ikke tages siddende ophold, heller ikke i læsesale.
 Bibliotekerne bør tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsmaskiner fx ved de stationer, hvor der udlånes og afleveres bøger.
 Lånere kan tage kortvarigt stående ophold for at udvælge biblioteksmateri-aler til hjemlån.
 Bibliotekspersonale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges.
 Bibliotekerne bør ikke have ubemandet åbningstid.
 Der bør sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 Afleverede materialer bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
 Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kort-varigt studerer med henblik på at overveje hjemlån og derefter stiller til-bage.
Håndtering af sygdom og symptomer

Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejds-station umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et syg-domsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt
 Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, bør følge Sundheds-styrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.
 Der bør i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at perso-ner, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmate-rialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen. Der bør i rele-vant omfang skiltes på flere sprog.

Ovenstående tiltag realiseres fra institutionerne fra genåbningen d. 18. maj 2020.
Yderligere information
Kulturministeriets Corona Hotline 3374 5000 åben 9.00-16.00
Som virksomhed kan du også kontakte hotlinen for virksomheder på 7220 0034, der kan henvise til rette myndighed. Se også virksomhedsguiden.dk
Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her: https://at.dk/corona/
Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger her: www.sst.dk/da/corona
Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indret-ning af arbejdspladsen på: 7012 1288.
Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel information om, hvordan man bør forholde dig til COVID-19.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar