Gå videre til hovedindholdet

Omstilling på vippen: En hvidbog om forbrug, adfærd og folkelig deltagelse i grøn omstilling

I dag udkommer en hvidbog om at Danmarks grønne omstilling er på vej i en ny fase, der kræver et nyt øget fokus på folkelig deltagelse, som fremhæver bibliotekernes rolle. De nødvendige tiltag og beslutninger på klimaområdet skal tættere på danskernes hverdag og de fællesskaber de dagligt indgår i.

I bogen præsenterer DeltagerDanmark og CONCITO forskningen bag fællesskabers betydning for grøn omstilling og de konkrete virkemidler samt institutionelle designs, der kan fremme de nødvendige handlingsfremmende samtaler og bæredygtige fællesskaber.
 
Nok så interessant for bibliotekerne og vores DB2030 netværk, er bibliotekernes rolle i den udvikling fremhævet flere steder. som f.eks:

  • Det kræver investeringer at øge det folkelige engagement i den grønne omstilling. Det kan især fremmes med partnerskaber og samarbejde på tværs af stat, kommuner, virksomheder, folkebiblioteker og det brede civilsamfund. Og det bør forankres i en stærk lokal ramme. Som talrige eksempler viser rundt i kommunerne, er de ofte forankret i fonde, i offentlig-private samarbejder eller lignende.

Eller på side 112 hvor de helt specifikt fremhæver at investering i den folkeoplysende og inddragende indsats som bibliotekerne laver er en forudsætning for at omstillingen lykkedes.

  • 7.3.1 Investeringer og virkemidler 
    Investeringer i folkeoplysning og medborgerskab er et vigtigt bidrag til at skabe mandat og mobilisere fælles viljesdannelse rundt om alle andre virkemidler i denne hvidbog. Det hænger sammen med, at folks tilbøjelighed til at acceptere forandringer hænger tæt sammen med deres deltagelse. Strategier for adfærdsændringer fra myndigheder og planlæggere er desuden betinget af aktiv deltagelse fra civilsamfundet for at virke for alvor (jf. kapitel 4).

    Politiske virkemidler, der ønsker at fremme en bæredygtig levevis på tværs af sektorer, kan med fordel tage udgangspunkt i at fremme et grønt medborgerskab i form af handlingsfremmende folkeoplysning og facilitering af kollektive samtaler. Virkemidler, der fremmer denne udvikling, kan være statslige, regionale og kommunale puljer til folkeoplysning og samhandlings- og oplysningskampagner, hvor danskernes klimaaftryk og overforbrug tages alvorligt og adresseres på en inddragende og inkluderende måde. Herunder kan man indtænke biblioteker og folkeoplysningsaktører som drivkræfter lokalt og styrke rollen gennem kompetenceudvikling og udvidelse af DB2030-netværket, som kom på finansloven fra 2022 med kapacitetsopbygning.

    En synlig oplevelse af fremskridt kan også fremme ambitiøse fortællinger om positiv forandring og skabe en følelse af tilfredshed ved at være en del af en fælles indsats, som er konsistent med ens værdier


Læs selv Hvidbogen 
Hvidbogen skal læses som et bidrag til udformningen af, og den offentlige debat om, Danmarks klimaindsats baseret på den nyeste forskning og praksiserfaringer fra vores arbejde i 70i30-projektet

Det er ikke en færdig opskrift på en endelig løsning, men et oplæg til diskussion om mulige veje og virkemidler.

Målgruppen er først og fremmest danske beslutningstagere og embedsfolk og dernæst øvrige aktører, der ønsker at øge involvering af borgere og medlemmer i den grønne omstilling.Hvad er 70i30?

70i30 er et initiativ finansieret og initieret af Velux-fonden, Villum Fonden og KR-Fonden. 70i30 består af en række partnere, som alle arbejder med den overordnede fælles klimamålsætning: at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 og være CO2-neutrale i 2050. Danmarks grønne tænketank Concito, Aalborg Universitet, Villum Fondens Børn, Unge og Science (BUS) og DeltagerDanmark er alle partnere på projektet.


Download hele Hvidbogen her


Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe