tirsdag den 4. oktober 2011

Regeringens kulturpolitik

Spændende hvad den nye regering har at byde på kulturelt og hvordan den nye kulturminister vil udleve regere.  I valgkampen spillede Uffe Elbæk ud med en kulturel Mashallplan som har mange interessante elementer. Meeeeen en ting er at være politiker, noget andet er at være kulturminister som han konkluderer i Politiken i dag. Så nu venter vi spændt på hvordan den nye sprælske kulturminister vil præcisere sine visioner for hele Danmark.

Den nye regering har lavet et regeringsgrundlag, her har de skrevet et par sider direkte rettet mod kulturpolitikken, det bliver så interessant at se hvordan det bliver udmøntet.  Jeg har hurtigt løbet det igennem og finder en del interessante ting, også på de tværgående politikområder, hvilket kan være svært at gennemskue konsekvenserne af, men det vender jeg tilbage til. Politiken har så været rigtig hurtig til at tale hele regeringsgrundlaget på kulturområdet ned. I dag skriver de Ny kulturministers regeringsgrundlag er dybt ukonkret. Vel det er jo ikke ligefrem de konkretevisioner der vælter frem, men vi kan jo håbe at ministeren inddrager alle de kulturelle kræfter i landet som vil være med til at få 1000 blomstre til at blomstre.

Men bedøm selv regeringsgrundlagets kulturafsnit:

Citat:

KULTURPOLTIK: KULTUR, KUNST OG IDRÆT
Kultur er oplevelse, oplysning, indsigt, udsyn og kreativitet. Et rigt kunst- og kultur- og
idrætsliv er en væsentlig forudsætning for den menneskelige og samfundsmæssige
udvikling i Danmark. Det er blandt andet gennem medierne, teatret, filmen, billedkunsten,
idrætten og musikken, at vi skaber vores identitet som mennesker, som samfund og som
nation. Derfor skal vi have gode rammer for idræt samt kulturel og kunstnerisk udvikling i
hele landet.

Regeringen vil føre en kulturpolitik, som har særligt fokus på at fremme internationalisering, økonomisk vækst og demokrati.
Internationalisering fordi dansk kunst, kultur og idræt har vigtige perspektiver at byde på,
og fordi al vores udvikling sker i samspil med verden omkring os. De kreative industrier er
en økonomisk vækstfaktor. Demokratiet fremmes og udvikles, fordi kulturpolitikken er
med til at bane vejen for en friere menneskelighed. Både i kunstens kritiske blik og i
samværet om idræt udbygges demokratiet.

Med disse tre fokusområder ønsker regeringen at sikre, at kulturpolitikken stimulerer
skabelsen af stor kunst og åndelig udvikling, skaber forbindelseslinjer mellem Danmark og
omverdenen, og tilskynder til økonomisk vækst baseret på det danske samfunds værdier,
vores sociale forståelse og kulturelle horisont.

SAMARBEJDE FOR KULTUREN
Regeringen lægger op til et bredt samarbejde med kommuner, regioner, institutioner og
foreninger i bredeste forstand samt kunstnere og kulturinstitutioner om kulturpolitikken.
Ligeledes ønsker vi at samarbejde med blandt andet organisationer og arbejdsmarkedets
parter om at udbrede kulturtilbuddene til flere og skabe gode rammebetingelser for
kulturerhvervene i oplevelsesøkonomien, herunder med fokus på kulturtilbuddene i
yderområder.

Regeringen vil sætte fokus på vilkårene for kunstens vækstlag. Armslængdeprincippet skal
respekteres ved tildeling af midler til kunstnere, så vi sikrer, at der ikke sker politisk styring
af kunsten. Vi skal også undgå unødig detailstyring af kulturinstitutionerne. Regeringen vil
indkalde til forhandlinger om en ny 4-års-aftale for Det Kongelige Teater og udmøntning af
teateraftalen fra foråret 2011.
Danmark har et rigt og mangfoldigt musikliv. På alle niveauer bidrager musikken til dansk
kultur. Regeringen vil formulere en ny musikhandlingsplan, herunder styrkelse af den
rytmiske musik.

KULTUR TIL ALLE – OGSÅ BØRN OG UNGE
Alle danskere skal have mulighed for at deltage i kulturlivet. Særligt børn og unges møde
med kunsten og kulturen skal prioriteres. Det er her, vi skaber fundamentet for kunstens
udbredelse og et kreativt og innovativt Danmark. Børn og unge skal både gennem
uddannelsesinstitutioner og i deres fritid møde kulturelle tilbud af høj kvalitet, både som 70
aktive deltagere og som kritiske kulturforbrugere – det gælder ikke mindst den kultur, som
børn og unge møder i medierne.

Samtidig er det et mål for regeringen, at endnu flere borgere kommer i kontakt med
kulturelle institutioner. Regeringen vil i samspil med de kulturelle institutioner udarbejde
en fokuseret strategi herfor.

MEDIERNE
Uafhængige medier udgør en uundværlig del af det demokratiske samfund. Ytringsfrihed og
informationsfrihed er fundamentet for folkestyret. Mediebilledet er under hastig forandring
– teknologisk, socialt og markedsmæssigt.
Regeringen ønsker på baggrund af blandt andet Mediestøtteudvalgets arbejde at
modernisere den danske mediestøtte. Mediestøtten skal medvirke til at løfte den
demokratiske debat og fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former
for journalistik, nye medier og de trykte mediers omlægning til digital distribution samt
internetmedier i øvrigt. Mediestøtten skal fremme pluralisme, alsidighed, oplysning, kritisk
journalistik og kvalitet i bredeste forstand. Regeringen vil fastholde og udvikle Danmarks
public-service-medier DR, TV  2 og TV 2-regionerne. Dette indebærer, at der fortsat er
offentligt ejerskab af TV 2.

Regeringen vil indkalde til forhandlinger om ændringer af mediestøtten og til forhandlinger
om et nyt bredt medieforlig med fokus på bedre Public Service forpligtelser for DR, TV 2 og
TV 2-regionerne.

SPORT OG IDRÆT FOR ELITE OG BREDDE
Sport og idræt er en integreret del af dansk samfundsliv og kulturliv. Regeringen ønsker et
stærkt og dopingfrit sportsliv for både elite og bredde i Danmark. Breddeidrætten bidrager
til vores samfunds sammenhængskraft og folkesundheden. Regeringen lægger stor vægt på
at inddrage sport og idræt aktivt - herunder også den voksende selvorganiserede idræt og
motion  - når vi skal tackle problemer som manglende integration, dårlig folkesundhed og
ungdomskriminalitet.

Børn og unge bør være mere fysisk aktive end i dag  – gerne mindst én time om dagen.
Fysisk aktivitet kan fremme sundhed, indlæring, reducere frafald, og bidrage til sjovt.
Regeringen vil sammen med kommuner, skoler, institutioner, foreninger og frivillige
udarbejde en strategi for mere fysisk aktivitet.

Eliteidrætten bidrager med forbilleder for de unge og fælles oplevelser for hele
befolkningen. Regeringen vil arbejde for, at Danmark fortsat udklækker eliteidrætsudøvere.
Det er vigtigt at fortsætte indsatsen for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til
Danmark. De vækker begejstring, skaber interesse for idræt og kan inspirere til fællesskab,
sundhed, beskæftigelse, integration og den nationale stolthed. Og så styrker de Danmarks
internationale synlighed, øger kendskabet til Danmark og kan bidrage med øgede indtægter
til samfundet.

FORENINGSLIV OG FOLKEOPLYSNING
Det danske foreningsliv og det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet for
vores demokrati. Regeringen vil give det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen frie
udfoldelsesmuligheder og vil revitalisere chartret for samarbejde mellem det frivillige
Danmark og det offentlige.

DIGITALE KULTURTILBUD
Regeringen vil rette øget fokus på digitalt kulturforbrug. De digitale platforme giver helt nye
muligheder for deltagelse inden for såvel brugergenererede aktiviteter som mere
traditionelle kulturaktiviteter. Endvidere vil regeringen fremme digitalisering af den danske
kulturarv.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar