Gå videre til hovedindholdet

Hvad skal vi kunne, når vi møder borgerne?

I dag afholder vi workshop for inviterede biblioteks- og borgerservicechefer. Det er kulminationen på et projekt vi har kaldt DIGITALT MEDBORGERSKAB, hvis primære formål er at afklare hvilke kompetencebehov personalet i de borgerrettede funktioner har og hvordan vi laver et efteruddannelsesforløb der matcher det.  
Du kan finde alle oplæg fra workshopen om digitalt medborgerskab på SDU i Kolding her:

Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år afdækket mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen. Projektet har været lidt længere undervejs end forventet, hvilket primært skyldes interne omstruktureringer. 

Workshoppen skal give et bud på, hvilke elementer der kan indgå i et fremtidigt udviklingsforløb og efteruddannelse tilbud. 

Vi forventer at vi i løbet af foråret 2013 kan lancere et sådant uddannelses forløb. Men det vil vi skrive meget mere om når vi præsenterer resultaterne. 

Min præsentation ser sådan ud:Baggrund for projekt ”Digitalt Medborgerskab 2011 – 2012”:
Konsortiet er dannet med henblik på en videreførelse af udredningsarbejdet ”Bibliotek og Borgerservice – du er altid velkommen” i 2009-2010.

Efter etableringen af ”Udbetaling Danmark” hersker der en del usikkerhed i kommunerne om, hvor de resterende arbejdsopgaver ender og ikke mindst, hvem der skal løse dem og hvordan de skal gribes an.

Konsortiet vil afsøge det kompetencemæssige, udækkede område i feltet mellem bibliotekernes nye opgaver og den digitale service af borgerne, herunder borgernes muligheder og evner for at hjælpe sig selv digitalt. Forskning på området skal sikre en teoretisk brugbar forståelsesramme.

Hvad sker der med biblioteker og borgerservice i Kommunerne?
I starten af året gennemførte vi en undersøgelsen som viste at 2/3 af bibliotekerne løste borgerserviceopgaver på et eller andet niveau. Undersøgelsen var en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2009, hvor under af halvdelen af landets kommuner meddelte, at de havde inddraget bibliotekerne i løsningen af borgerserviceopgaver. Siden da er det gået rigtig stærkt med at få etableret endnu mere samarbejde mellem biblioteker og borgerservice.

Stadig flere kommuner har således fået øjnene op for det potentiale der ligger i at udnytte de mange videnskompetencer, som befinder sig på biblioteket. I flere end 60 kommuner benyttes biblioteket derfor nu også som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver kurser i IT læring.
Bibliotekerne kvalificerer borgerne til Det Digitale Danmark
Specielt i forhold til det med IT- læring spiller bibliotekerne en stadig større rolle, især for de, der ikke har så nemt ved at bruge de digitale løsninger. I 2010 blev der f.eks. holdt 1.712 ”Lær mere om it-kurser” på bibliotekerne, herunder f.eks. introduktioner til NemID.


Borgerne i centrumJeg tror der er en naturlig udvikling i at man fra "det offentlige" tænker en ny måde at møde borgerne på og at man tænker nye indgange med udgangspunkt i hvor borgerne er og hvad de ønsker. Det gælder både når man laver løsninger til digital selvbetjening eller når man skal tænke det fysiske sted, der skal være borgerens indgang til det offentlige. 

Det vil også være naturligt at biblioteket udgør et sådant sted, som den mest besøgte lærings- og kulturinstitution i landet med 36 mio. besøg om året.

Men der er stadig mange spørgsmål som vi skal afdække i forsøget på at opfylde fremtidens behov som borgernes indgang og hvordan personale skal møde borgeren. 

Overordnet set er det enkle spørgsmål som f.eks.

Hvad efterspørger borgerne i fremtiden?

Hvilke kompetencer skal personalet have?

Hvordan sikrer vi en sammenhæng? 


Konsortiet bag projektet består bla. Bibliotekschefforeningen, Skanderborg Bibliotek, SDU, Konsulentfirmaet Knudsen Syd og Danmarks Biblioteksforening.

Program for workshoppen ”Digitalt medborgerskab”
13. november 2012, SDU, Kolding
09.30 – 10.00Kaffe og brød
Velkomst ved Per Krogh Hansen, institutleder, Design og Kommunikation, SDU
og Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening (hent oplæg)
Præsentation af deltagerne
10.00 – 10.15Projekt Digitalt medborgerskab
ved Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd (hent oplæg)
10.15 – 10.30Historier fra en hverdag med bibliotek og borgerservice - praktiske erfaringer
ved Jørgen Bartholdy, biblioteks- og borgercenterchef, Skanderborg Kommune (hent oplæg)
10.30 – 10.40Pause
10.45 – 11.30Digitalt medborgerskab og nye kompetencer – koncept for kompetenceudvikling
ved Jens Jørgen Hansen, adjunkt i webkommunikation, SDU (hent oplæg)
11.30 – 12.00
Debat i plenum
Forventninger og ønsker til SDU, og hvad kan vi/kommunerne selv byde ind med i samarbejdet?
12.00 – 13.00Frokost i kantinen
SDU er vært ved en let frokost
13.00 – 13.45
Kommunernes udfordringer nu og i fremtiden – Fusioner og samarbejde mellem biblioteker og borgerservice
ved Kurt Klaudi Klausen, professor i statskundskab, SDU (hent oplæg)
13.45 – 14.45Debat i grupper
Hvilke udfordringer har biblioteket og borgerservicecentre
Drøftelser i mindre grupper inkl. kaffe og kage
14.45 – 15.30Vejen frem - medborgerskab og digital dannelse 
ved Johs. Nørregaard Frandsen, professor, SDU
15.30 – 16.00Diskussion, opsamling og fremtidige samarbejdsmuligheder 
ved Hanne Marie Knudsen og Jens Jørgen Hansen
Tak for i dag

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet