torsdag den 1. oktober 2015

Bibliotekernes udviklingsmidler beskæres med 33 % i finanslovsforslaget

"Fattige og elendige er vi. Lad os nu blive dumme til, så kan vi gerne høre op at være en stat" prins Christian Frederik 1814
Et yndet citat i kultursektoren, når vi rammes af nedskæringerne. Men det har jo også sin iboende sandhed, selvom det stammer fra en anden tid, hvor Danmark var gået bankerot i 1813. Samtlige udgiftsposter på finansloven blev beskåret på det voldsomste.  Det var i den anledning akademiets formand, prins Christian Frederik (den senere Christian VIII), udtalte de kloge ord og det lykkedes at skåne Kunstakademiet for besparelse, men det tvært imod blev reorganiseret og fik bevillingen forøget.

Desværre er der ikke samme udsyn og vision hos nutidens politikere, når de laver sparebudgetter. Af den nys forelagte finanslov 2016 kan man se, at der skal spares voldsomt på kulturen, særligt bibliotekernes udviklingsmidler som beskæres med 33%
Se Kulturlivet skal spare 600 millioner - Kultur | www.b.dk
I Berlingske kan man læse om at Kulturministeriets budget skal beskæres med 600 mio. kroner de næste fire år, som det fremgår af regeringens finanslovsudspil. Det kommer til at ske med grønthøstermetoden, og det er næsten det største problem, mener iagttagere.

Kulturministeriets budget for i år er på cirka 6,5 mia. kroner. Det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder besparelse på to procent årligt de næste fire år omfatter i hovedtræk alle driftsudgifter til statsinstitutioner og tilskud til drift af selvejende institutioner, herunder teatre, museer, de kunstneriske uddannelser, folkehøjskoler, forskningsbiblioteker og landsdelsorkestrene – tilsammen 4,4 mia. kroner af ministeriets budget.

Udover omprioriteringsbidraget gennemføres også en række andre besparelser, hvoraf de væsentligste er en 33 procents nedskæring i to centrale udviklingspuljer til hhv. biblioteker og museer.

Godt nok er det statslige tilskud til folkebibliotekerne i Danmark meget begrænset, men at skære 33 % i udviklingspuljerne er i den grad et skridt i den forkerte retning. Specielt set i forhold til hvor få midler kulturministeriet giver til folkebibliotekerne virker det mærkværdigt, at det er på udvikling man vælger at skære så voldsomt.

Langt hovedparten af udgifterne til folkebibliotekerne finansieres af kommunerne, men staten og kulturministeriet har traditionelt spillet en vigtig rolle i at være med til at skabe en fælles og nødvendig udvikling. Hvert har man i fællesskab med KL og Danmarks Biblioteksforening udpeget nogle indsatsmål, som bibliotekerne har kunne søge udviklingsmidler til. Se mere på Udviklingspuljen: Kulturstyrelsen

Selvom det har været en forholdsvis lille pulje på 20 mio. kr har det været et godt sigtepunkt for de 98 kommuners biblioteks- og skolevæsner, når der har skulle tænkes i fælles udviklingsprojekter. Det er den pulje der nu beskæres med 7 mio. kr. eller i alt 33 %Det synes måske ikke af meget når den samlede udgift til bibliotekerne ude i kommunerne er over 2,5 mia. kroner, men netop det, at staten viser det nytter at udvikle i fællesskab har været et vigtigt signal, som har startet mange af de innovative løsninger vi kender fra bibliotekssektoren i dag. Både i de mange digitale løsninger og i udviklingen af de rum og services, som Danmarks mest besøgte kulturinstitution biblioteket har udviklet. Derfor er der også så ærgerligt at man vælger at beskære en i forvejen meget lille pulje med en tredjedel.

Den gamle konges ord bliver på den vis yderst aktuelle, når man ser en finanslov som i den grad beskærer vidensinstitutionerne som universiteter og uddannelsesinstitutioner og altså nu også folkebibliotekernes udvikling. 

onsdag den 23. september 2015

Hvad er op og ned på et uigennemskueligt bogmarked?

I dag offentliggøres en større analyse af Bogmarkedet - se den her Bogen og litteraturens vilkår 2015

Bogmarkedet har det godt, for danskerne køber bøger, men i bogbranchen går det alligevel alt andet end strygende. Forlagene har det skidt, og det har boghandlerne også. Så meget kunne Folketingets Kulturudvalg ifølge Politiken blive enige med daværende kulturminister Marianne Jelved (R) om ved et åbent samråd i 2013.

Debatten handlede dengang, lige som i dag, om hvor meget man tjener på bøger.

Kulturministerens udmelding var at I får masser af støtte og bogbranchen ønskede sig tilbage til de gode gamle dage med svaret vi vil have de faste priser tilbage.

Nogle ret fastlåste og kendte positioner, hvor det gerne fyger med tal om manglende avance, men det ikke ligefrem driver med offentlig tilgængelige data. Det førte bl.a. til at Kulturministeren oprettede et bog- og litteraturpanel som skulle følge udviklingen på bogmarkedet, gennem:
  • Årligt at samle tilgængelig statistisk viden om bogmarkedet, herunder kortlægge mangler samt fremsætte anbefalinger til forbedringer af statistikken. 
  • At følge kvalitetslitteraturens situation i lyset af forandringer på bogmarkedet samt ændringer i læsning og læsemønstre. 
  • At fremme debatten om litteraturens situation i Danmark gennem seminarer og konferencer. 
Jeg synes det er en god ide med sådan en undersøgelses-task-force, fordi jeg tror at fakta kan være med til at fremme dialogen og give en indsigt i både udviklingen af bogudgivelser, indtjening og statsstøtte til bogbranchen. 

Bibliotekerne er en ikke uvæsentlig spiller på det marked og vel den største enkelt kunde. Dog er bibliotekerne ikke med i bog- og litteraturpanellet selvom der ryger nogle hundrede millioner kroner fra de offentligt finansierede bibliotekers indkøbskonti over i forlagenes kasser. Men vi følger arbejdet nøje, for bibliotekerne er ret afhængige af det marked og en bæredygtig udvikling.
Aktuelt er det for bibliotekerne specielt om prissætningen af e-bøger og betingelserne for at udlåne dem, der er udfordringen. Specielt når markedet er så uigennemskueligt, og forlag og forfattere med jævne mellemrum truer med at bibliotekerne slet ikke kan købe eller udlåne deres e-bøger. Det kan være vanskelige at forklare skatteborgerne at de i perioder ikke kan låne e-bøger, da svaret jo ikke ligger lige for. 

Se f.eks.


I dag afholder bog- og litteraturpanel konference, hvor de offentliggør resultaterne fra den første rapport blive og lover os, at vi bliver klogere på:

• hvor meget dansk og oversat litteratur der udgives
• hvor udbredt e-bogen er
• hvor meget selvudgiverne fylder på bogmarkedet
• hvordan bibliotekernes indkøb af litteratur fordeler sig på genrer
• hvor meget danskerne læser

Jeg glæder mig til at se resultaterne på slagmarken i dag og håber på opklaring så vi øger sigtbarheden på markedet og vi kan finde langsigtede løsninger. Alt sammen så vi i fællesskab kan få endnu flere borgere til at blive klogere af bogen. 

tirsdag den 22. september 2015

Hvornår holder et bibliotek op med at være bibliotek?

I den forløbne uge har der igen været debat om hvor meget man kan skære ned på biblioteket og stadig kalde det et bibliotek. I Danmarks Radio fik det denne vinkel

I Bogmarkedet kan man i dag  læse denneAktuelt er det den årlige biblioteksstatistik der er udkommet som rapport fra Kulturstyrelsen der giver anledning til diskussionen, og jeg må sige at den da også giver anledning til en vis bekymring.

For godt nok er Folkebibliotekerne stadig langt den mest populære kulturinstitution med 36 mio. besøg om året. Det skal vi selvfølgelig være stolte af, fordi det viser at bibliotekerne forstår at tilbyde service, der tilpasser sig nye behov hos brugerne. Det dokumenterer ”Folkebiblioteker i tal 2014”, som også viser, at der er plads til viden og fordybelse, uden at bøgerne nødvendigvis er sikret en automatisk plads i forreste række, for der er nemlig forsat fald i bibliotekernes fysiske udlån. Der var i 2014 en stigning på næsten 10 pct. i udlånet af e-bøger til 1,6 mio. Men 95 pct. af bibliotekernes 27,6 mio. udlån bestod fortsat af papirbøger.

Så biblioteket er stadig ved at omstille sig, men der er som sagt nogle bekymrende tendenser. Det har vi også fokus på i Danmarks Biblioteksforening

I forhold til de voldsomme besparelser vi har set på bibliotekerne i det senere år, har mange kommuner nået en grænse for kunne opretholde en rimelig niveau i forhold til hvad borgerne forventer.

Biblioteket er fortsat den mest besøgte kulturinstitution i Danmark, og i mange lokalsamfund er det centrum for kultur og litteraturformidling. Dette til trods for de senere års markante nedskæringer på de lokale biblioteksbudgetter, som har sat rigtig mange biblioteker under pres. Men vi har omstillet biblioteket og opnået nogle rationaler.

Dette pres har givetvis været med til at udbrede ideen om og brugen af de ubemandede biblioteker, hvilket DR har haft f.eks. fokus på den seneste uges tid.

Brugt rigtig kan en øget åbningstid med tidspunkter, hvor der er ubemandet, være en god ide, da folk får mulighed for at hente materiale og i øvrigt betjene sig selv i ydertidspunkterne på døgnet. Men erstattes normale personalebetjente biblioteker med 100% ubemandede biblioteker, så er vi ude i en reel spareøvelse, som vil underminere bibliotekernes mulighed for at spille en aktiv og udviklende rolle, og for at yde kvalificeret service til borgerne. Dette vil givetvis betyde, at mange borgere helt holder op med at bruge biblioteket.


Undersøgelser har vist, at et aktivt bibliotek får flere til at læse, får flere til at tage en uddannelse og generelt spiller en aktiv udviklende rolle for kommunen, men ikke uden personale.

Kvalificeret betjening er en væsentlig del af bibliotekets profil. Så et bibliotek, der alene er selvbetjent, opfylder ikke det, et bibliotek skal. Halvdelen af borgerne kommer på biblioteket for at gøre noget andet end at låne en bog, og dem rammer man simpelthen ikke, hvis personalet er fjernet. I virkeligheden er pengene dårligt givet ud, og man får et meget en-dimensionelt bibliotek.

lørdag den 19. september 2015

Danish public libraries welcome the Syrian refugees

In Denmark, as in many other places, there is political debate about how many refugees we must take, and how to treat them when they came to Denmark. It is a political issue, but it is a fact that the refugees knocking on our door. In this context, the Danish Library Association describes the of libraries important for a successful integration and emphasizes it in a press release where they welcome the refugees .

The Danish public libraries have a long and proud tradition of being open to everyone. And of course the libraries also welcome the Syrian refugees that enter Denmark at the mo

ment. The Danish public libraries offers a lot of activities for kids as well as for adults, but most importantly; everybody is welcome at the libraries.


The president of the Danish Library Association and Executive member of EBLIDA, Mr. Steen B. Andersen says: ’We can’t promise that the libraries have sufficient copies of books in the languages required for all refugees, but we will still do our best to make everyone feel welcome. The Danish public libraries has for many years successfully been deeply involved in welcoming and integrating new foreign citizens to the Danish society, and as a result of this work, today immigrants, refugees and their descendents are among the most active library users in Denmark.

And of course the public libraries are also ready to welcome the new guests that arrive from Syria to Denmark right now, and we will do what we can to make them feel safe, kids as well as the adults. Everybody is welcome at the Danish public libraries’

Se den på Dansk

tirsdag den 15. september 2015

Biblioteket, relationer, roller og kompetencer – nu og i fremtiden

I disse år er folkebibliotekernes traditionelle rolle under kraftig forandring. De færreste biblioteker hedder efterhånden kun ”bibliotek”, men sættes sammen med andre grene af samfundslivet – hvad enten det er med kulturhuse, medborgerhuse, idrætshuse, borgerservice osv.
Det afspejler sig også i de nye relationer og anderledes krav, opgaver, og roller og kompetencebehov, vi som biblioteksansatte skal varetage. Bibliotekerne spiller i dag en vigtig rolle som kultur-, oplysnings- og læringsinstitution på mange forskellige platforme.
Det er udgangspunktet når HK i de kommende dage holder Fagkonference for biblioteksansatte 15.-16. september 2015 på Nyborg Strand. Om relationer, roller og kompetencer – nu og i fremtiden.
De beskriver selv  at de som biblioteksansatte oplever "at vores fag er i rivende udvikling. Vi har altid gjort en forskel for den enkelte borger og for samfundet som helhed, men fokus har flyttet sig. Mange steder i branchen taler man om, at vi er gået fra collection til connection eller sagt på en anden måde, vi er gået fra at fokusere på vores materialesamlinger til i højere grad at fokusere på relationen til borgerne, hvilket medfører ændrede personaleroller og kompetencer.
Konferencen er bygget op omkring de biblioteksansattes egne erfaringer fra hverdagen og netværkstanken, da erfaringsudveksling og videndeling er et af de bærende elementer i den fortsatte udvikling. Konferencen vil både tegne de brede tendenser og de mere konkrete muligheder for at erhverve sig nye kompetencer gennem uddannelse og netværk."
Jeg glæder mig til den debat. Danmarks Biblioteksforening har nemlig også fået lov at spille med, når formanden har det første indlæg om 
Danmarks Biblioteksforenings vision og strategi.
Hør om tankerne bag Danmarks Biblioteksforenings vision for en strategi frem mod 2020 og virksomhedsplan for 2015. Oplæg ved Steen Bording Andersen, formand for Danmarks BiblioteksforeningSe hans PowerPoint oplæg her


søndag den 13. september 2015

Aarhus wauw effekt - The wow factor at #nextlibrary2015

Når Aarhus åbner et af verdens mest spektakulære biblioteker Dokk1 sker det med det men en patos vi på dansk vist kun kan kalde "Wauw effekt". Ikke blot fordi det er et fantastisk bibliotek, men fordi hele det mindset der ligger bag projektet viser hvordan man kan udvikle en by, ja faktisk en hel kommune ved at tænke en kultur- og videninstitution ind som en dynamo.

Med vanlig aarhusiansk udsyn kalder de hele den mangeårige proces "Urban Mediaspace" fordi udgangspunktet ikke bare er en institution, men både et byrum og det man kan kalde et mentalt rum. Kommunen har ofret flere milliarder kroner på den proces, der er tog sit udspring i omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum, og når ser Dook1 i sin (næsten) færdige form kan man ikke andet end være imponeret.

Det er den samme tilgang der er bærende når Aarhus i disse dage byder mange hundrede festivaldeltagere fra mere end 30 forskellige lande verden over velkomne i den internationalt anerkendte biblioteksfestival Next Library.

Formålet med festivalen er med Aarhuses egne ord "i fællesskab at se fremad, og flytte grænserne for læring i det 21. århundrede" og det mindset er i den grad noget verden har brug for.

Jeg glæder mig i hvert fald til at lære i de kommende dage. Men se selv mere på PROGRAMMET  eller via  #nextlibrary2015 på diverse sociale platforme. 

Se herunder en lille film om ideen bag "Urban Mediaspace" men kom lige og se det selv, for virkeligheden har det med at overhale hvad vi kan beskrive...


video

onsdag den 9. september 2015

Demokratisk samtale mellem Grundtvig og Koch

I går var jeg til fødselsdagsmorgenkaffe hos Grundtvig. Eller det vil sige, jeg deltog på Vartov i fejringen af den gamle præsts 232 års fødselsdag. Det er en fejring, den gamle grundvindiaske højborg hvert år lægger hus til, som indledes med en hovedtaler der perspektivere Grundvig ud fra sit eget kultursyn. 

I år var det den danske politiker Özlem Cekic der med udgangspunkt i Grundtvig citatet "mennesket først" perspektiverede sit demokratisyn. Hverken jeg eller Özlem er grundtvianere, men har begge stor respekt for Grundtvigs betydning for hele den folkeoplysende ide og hans betydning for den danske måde at tænke demokrati og folkestyre på. 

Özlem tog udgangspunkt i at hun er lidt mere brun end gennemsnits danskeren, er muslim og har Kurdisk baggrund og derfor af nogle danskere mødes med fjendtlighed, ja lige frem had. Det havde både hun og specielt hendes børn vanskeligt ved at forstå og gør dem indimellem rigtig bange. Men en dag havde hun snakket med fotografen Jakob Holst (ham med Amerikanske Billeder) der havde overbevist hende om at hun blev nødt til at opsøge de mennesker som udtrykte had, ansigt til ansigt, for kun gennem samtalen skabes forståelse. Som han havde sagt "og bare rolig, de slår ikke et folketingsmedlem ihjel og hvis de gør bliver du martyr. Så det er ren win win" som hun fortalte med et glimt i øjet. Det har ført til at hun har drukket mange kopper kaffe i mange fjendtlige menneskers hjem. Og det har givet hende en helt anden forståelse for anderledes tænkende og forhåbentlig også skabt mere forståelse hos de hadefulde mennesker. Men det kan i læse mere om andet sted - f.eks. på hendes facebookprofil hvor hun flittigt skriver om det.

Men det perspektiv er vel egentlig også meget dansk, at vi skal opsøge for at forstå de der tænker anderledes end os selv. At forståelse er en forudsætning for det danske folkestyre, som ikke bare et et flertals demokrati, men har en udpræget mindretalsbeskyttelse. Noget som alt sammen bygger på at vi er oplyste mennesker som er i stand til at deltage i samfundet og demokratiet. Tanker som Grundtvig om nogen var eksponent for og som også er det vædigrundlag folkebibliotekerne hviler på.  

"Erfaring lærer, at religions-forfølgelse ikke formindsker, men formerer splid og uenighed i et rige" Grundtvig 1842
Noget som en anden stor tænker Hal Kock også bygger på i sine definitioner af demokrati. Ham kom jeg til at tænke på i går, da jeg hørte Özlem igår. En mand som har betydet meget for mig og som faktisk dannede hele grundlaget for denne blog da jeg startede den i 2007 med citatet:

”DEMOKRATI er ikke bare en styreform. Demokrati er samtale. Det er en måde at handle på. En måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger”

Ikke at jeg er enig med Koch i alt, men hans forsøg på beskrivelse af det danske folkestyre er en stor inspiration for mig og mange andre. 

I dag er det 75 år siden, at Hal Koch begyndte sin berømte forelæsningsrække om demokrati på Københavns Universitet. Otte forelæsninger, der siden har spillet en central rolle i udviklingen af vores forståelse af demokrati i Danmark. Forelæsninger som faktisk tog sit udgangspunkt i Grundtvig, som Hal Koch mente havde ånd og perspektiv til at give retning. Her bør man også tænke på at det var under 2. Verdenskrig at Hal Koch holdt sine demokratiforelæsninger. Et perspektiv vi kan have brug for i en nutid, hvor store flygtningestrømme fra krig og nød har nået Danmarks grænser. Ikke at der ikke altid har været mange flygtninge, det nye er mere at de nu rejser til (gennem) Danmark.

I anledning af 75-året får Hal Koch i dag nyt liv på et stort anlagt arrangement på Københavns Universitet på Hal Koch Dagen

Jeg har været heldig at finde plads bagerst i det overfyldte auditorium, hvor den store samfundstænker holdt sine betydningsfulde forelæsninger. Så i dag var jeg glad for at der var så mange afbud til det møde jeg havde arrangerede, at det måtte aflyses for så fik jeg nemlig mulighed for at få blæst hjernen inspirerende igennem. 
Og bare lige så I ved hvad I går glip af:
Program
10.00 Grundtvig og kirken: Hal Kochs liv frem til 1940, Jes Fabricius Møller
10.30 Fremtiden formes: Hal Kochs liv efter 1940, Ove Korsgaard
11.00 Den store demokratidebat efter krigen, Søren Hein Rasmussen
11.30 Samtale og debat
12.00-13.00 Frokost
13.00 Antikken og det moderne demokrati, Mogens Herman Hansen
13.30 Dannelse og dansk skole historie, Ning de Coninck-Smith
14.00 Samtale og debat
14.30-15.00 Kaffe
15.00 Hal Kochs efterkrigstids- og virkningshistorie, Bo Lidegaard
15.30 Hvad og hvordan demokrati i det europæiske? Connie Hedegaard
16.00 Afsluttende samtale og perspektiv

Tak til arrangørerne
Cura - Jonas Norgaard Mortensen, forfatter og foredragsholder
DFS - Per Paludan Hansen, formand Dansk Folkeoplysnings Samråd
DUF - Henriette Laursen, generalsekretær
Efterskoleforeningen - Bjarne Lundager, direktør
Grundtvig-Akademiet - Birgitte Stoklund Larsen, akademileder
Krogerup Højskole - Rikke Forchhammer, højskoleforstander
Københavns Universitet - Jes Fabricius Møller, professor
Vartov/Grundtvigs Forum - Joachim Vædele, sekretariatsleder
Ove Korsgaard, professorsøndag den 16. august 2015

Economic Value of Public Libraries #wlic2015

Aldermen and mayors in political
debate March 2015 in Aarhus
Meet the Danish Think Tank Libraires of the Future at at IFLA-poster session at #wlic2015

The first Danish study on the economic impact of the Danish public library - the first assessment of the economic value of the public libraries and new insights to discuss the role libraries play in modern society. 

NEED OF DEMONSTRATING VALUE AND IMPACT
The traditionel role of public libraries is changing, and therefore libraries are finding it in­creasingly difficult to defend their economic justification and have an ever-increasing need to demonstrate their impact on and value for society. User satisfaction and number of book loans are far from adequate if we are to learn more about how to assess the role and impact of libraries. Activity – which can be measured – is one thing; value is quite another.

The understanding of the total value created by libraries has been relative­ly limited. Therefore, the Danish Think Tank initiated the first analysis of its kind: “The Economic Impact of Public Libraires in Denmark”.

Download the first Danish study on the economic impact of the Danish public library: The Economic Impact of Public Libraries


Meet the Danish Think Tank Libraires of the Future at at IFLA-poster session. Poster presentations are scheduled between 12:00 and 14:00 on Monday 17 and Tuesday 18 August 2015. Poster board number 32.
The analysis is conducted by Copenhagen Econocmics and supported by the Danish Agency for Culture’s development funds. Hent undersøgelsen i lang udgave eller kort udgave

From input to impact


3 CONTRIBUTIONS

CULTURAL AND SOCIAL IMPACT = DKK 4 BN (USD 600 MIO)
Danes put a value on libraries correspond­ing to a total level of willingness to pay up to DKK 4 bn (USD 600 mio) a year. Significantly, more than the DKK 2.5 bn (USD 370 mio) they current­ly pay for libraries via taxes. This high willingness to pay is that libraries fulfil a crucial role as a cultural, social and educational institution – for both users and non-users.

VALUE THROUGH DIGITAL TRANSITION = DKK 200 MI0 (USD 30 MIO)
50,000 Danes get their computer skills upgraded at libraries every year. This accelerates and eases the transition to a digital society and creates value in the form of savings in the public and private sectors in four effects: the transition to email, digital self-service, increased use of online banking and time savings associated.

VALUE THROUGH READING = DKK 2 BN (USD 300 MIO)
Libraries contribute with DKK 2 bn (USD 300 mio) annually through high­er education productivity gains through three interrelated effects:1. Libraries improve children’s reading skills
2. Better reading skills directly affect educational level
3. A high level of education produces greater economic benefit

The quantitative impact is 0,1% of GDP.

REFLECTIONS & REACTIONS
The analysis is the first analysis of its kind in Denmark and object to intensive publicity and discussions about the role and impact of public libraries and ways of measuring cultural institutions.

The report has lead to:
A strengthened debate about public libraries and their contribution to society
Qualified debate about the future role and primary tasks of public libraries
Increased political awareness of the impact of public libraries on society
Discussions on how libraries exploit their competences better
Provided competitive’ arguments and improve library advocacy
Introduced new ways of measuring cultural institutions

Se DBs programanbefalinger til danske deltagere på konferencen i Cape Town
Se hele konferenceprogrammet
Hent IFLA 2015-app'en

Se også  Adgang til vand og information er forudsætning for udvikling #wlic2015

fredag den 14. august 2015

Adgang til vand og information er forudsætning for udvikling #wlic2015

Når man diskuterer forudsætningerne for en bæredygtig udvikling i udviklingslandene er der en bred opbakning til at er adgang til rent vand er helt nødvendigt, hvilket jo også er helt naturligt, da det jo er en livsfornødenhed man ikke kan overleve uden.

Når det kommer til adgangen til information som en forudsætning for amme udvikling, er opbakningen traditionelt knap så bred, selvom det faktisk også forudsætning for at kunne sikre en bæredygtig udvikling og overlevelse på længere sigt.

Netop det emne er centralt for alle verdens biblioteker og det som fylder allermest i det internationale bibliotekssamarbejde. Specielt i IFLA som i de kommende dage afholder sin verdenskongres i Sydafrika. Det lyder iøvrigt eksotisk, men det er desværre vinter på den side af jorden og jeg deltager kun i fire dage, så det er langt tids at skulle rejse i to gange 18 timer, men det er betingelserne, hvis man tror på det internationale samarbejde og nytten i at kæmpe for en fælles sag på det globale plan. Det kan også været en udfordring for et utålmodigt menneske, som jeg, at der ofte skal kæmpes i årevis for at opnå resultater. Dobbelt bliver glæden, så når det kommer og det er lykkedes i år.
Bibliotekernes fælles indsats for at få informationsforsiningen på den globale dagsorden blev allerede tydelig sidste års konference med vedtagelsen af IFLA Lyon-Deklarationen, om samfundsbetydningen af adgang til viden via læsning, uddannelse og biblioteker.
Bibliotekerne kan spille en afgørende rolle når et land skal udvikles, idet adgangen til information er central for borgernes muligheder for at uddanne sig.

Siden den fælles erklæring sidste har har biblioteker fra hele verden haft udbredelse af læsning som nøgle for al udvikling med på agendaen i det internationale arbejde. Et indsatsområde som også er centralt for vor del af verden, hvor basale læsefærdigheder er under pres.

Der for er det også med stor tilfredshed vi kan konstaterer, at indsatsen har båret frugt, da FN for få uger siden, efter flere års forhandlinger, blev enige om nye mål for en bæredygtig udvikling, hvor adgangen til information er kommet med. I Danmarks Biblioteksforening og i den internationale biblioteksorganisation IFLA har vi presset på, for at få adgangen til information via bibliotekerne med i de fælles mål, og hilser velkomment at alle FNs medlemsstater er enige om Post-2015 Agenda, en international udviklingsdagsordenen til kamp mod bl.a. fattigdom i verden: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Det er derfor i år med ekstra stor spænding jeg skal deltage i IFLA kongressen, da det er et af de mange emner som skal diskuteres på konferencen.

Det vil i hvert fald været noget af det vi fra Danmarks Biblioteksforening vil lægge vægt på at få drøftet når vi deltager i Cape Town.

Bibliotekerne kan nemlig spille en helt afgørende rolle når et land skal udvikles, idet adgangen til information er central for borgernes muligheder for at uddanne sig og for en demokratisk udvikling. Vi er derfor meget tilfredse med at se at adgang til information, indsats mod analfabetisme og for læsning er med i de nye FN-mål, men det er kun første skridt, for udviklingen kommer ikke af sig selv. Så nu skal der handles. Og med FN i ryggen er jeg sikker på at mange lande vil erkende betydningen af bibliotekernes opgave med at sikre offentlig adgang til information samt beskyttelse af fundamentale rettigheder som bl.a. menneskerettigheder.

Der er dog også meget andet på programmet og noget af det jeg ser frem til, i de fire dage jeg er der er når Tænketanken Fremtidens Biblioteker laver udstilling og sikkert en masse debat på IFLA Poster sessions den 17. og 18. august fra kl. 12-14 som posterboard nr. 32

Det vil vi helt sikkert skrive meget mere om .

IFLA er den internationale biblioteksorganisation, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme biblioteker og informationsservicer af en høj service, øge forståelsen for, hvor vigtigt det er med gode biblioteks- og informationsservicer og repræsentere medlemmernes interesser i hele verden.

Dr Rob AdamIFLA is pleased to announce that the IFLA WLIC 2015 National Committee has selected Dr Rob Adam as Keynote Speaker at its Opening Session on 16 August.


Se DBs programanbefalinger til danske deltagere på konferencen i Cape Town
Se hele konferenceprogrammet
Hent IFLA 2015-app'en

onsdag den 12. august 2015

Kulturtilbud skaber vækst og afgør, hvor folk bosætter sig viste sommerens biblioteksdebat

Hen over sommeren har der været en del biblioteksdebat, selvom bloggen Biblioteksdebat.dk har holdt ferie.

Debatten har taget sit udgangspunkt i en undersøgelse som Danmarks Biblioteksforening står bag. Den viser et klart og markant billede af, at gode kulturtilbud og biblioteker spiller en afgørende rolle for, hvor folk beslutter at bosætte sig. Undersøgelsen viser, at et veludviklet tilbud i kommunen betyder meget for bosætningen. Specielt de veluddannede lægger stor vægt på gode kulturaktiviteter i kommunen. Som det kan ses ud af denne pressemeddelelse fra foreningen Gode kulturtilbud trækker de veluddannede tilkommunen


Som direktør i interesseorganisationen Danmarks Biblioteksforening, er jeg meget bevidst om, at et af de vigtigste midler vi har til at nå vores mål er at skabe debat og opmærksomhed om bibliotekets rolle, bøde som traditionel kultur- og dannelsesinstitution, men også drivkraft for lokal udvikling på mange planer (og meget mere).

Det handler bl.a. om at skabe politisk fokus på, at det kan betale sig at investere i biblioteker og at der er afkast på mange måder for kommunerne i at have et godt biblioteksvæsen. Derfor synes jeg da også det er fedt at se, der er så mange medier der har omtalt vores undersøgelse. 

Som f.eks. når Randers Amtsavis vælger at lave en forside som denne
Samme omtale kunne så også findens i
 Amtsavisen.dk, Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad
Små samfund elsker deres biblioteker
Samme undersøgelse fra biblioteksforeningens viste også tydeligt, at biblioteker i de små byer og landdistrikter spiller en utrolig stor rolle for de adspurgte borgere, idet flere end hver anden biblioteksbruger oplever, at biblioteket er lokalsamfundets mødested.Et mødested som skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet, og stedet som får flere til at læse. 

Det har også trukket overskrifter og omtale en en del aviser, hvor det f.eks. i Vejle Amts Folkeblad blev til en hel artikel om at Små samfund elsker deres biblioteker
En undersøgelse man også kan finde omtale af i TV syd og TV2 Bornholm

E-bogen er mest populær i de større byer
Det der overraskende nok (for mig i hvert fald) trak aller flest overskrifter var at næsten tre gange så mange har læst en e-bog i København og Århus sammenlignet med landdistrikterne.

Men selvom det overraskede mig, at det var det langt mest omtale element i undersøgelsen, må jeg medgive, at det er et interessant resultat af undersøgelsen. Det viser jo også et billede af det delte Danmark og formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen udtrykker det ret klart når han siger ”At så mange flere læser e-bøger i de store byer sammenlignet med de små bysamfund virker umiddelbart overraskende. En forklaring på forskellen kan dog ligge i det faktum, at borgere med en højere uddannelse, som generelt læser mere, også udgør en større befolkningsandel i større byer end mindre byer, hvilket undersøgelsen også har vist. I de tyndt befolke områder af landet, hvor der kan være langt til et fysisk bibliotek, er det derfor oplagt at fokusere endnu mere på promovering af det digitale e-bogs tilbud. Det skaber flere læsere, og tilbuddet er jo blot ét klik væk. Samtidig med at vores undersøgelse viser, at læsning øger lyst og evner til uddannelse.”
En undersøgelse som trak overskrifter i Politiken, Adresseavisen Syddjurs, Børsen.dk, Dagblade, Fredericia Dagblad, Herning Folkeblad, Kristeligt Dagblad, Lolland-Falsters Folketidende, Midtjyllands Avis, NordvestNyt, Vejle Amts Folkeblad og sikker flere steder, som jeg ikke har læst eller overvåget som det vist hedder i en digital tidsalder

Set fra et biblioteksperspektiv er jeg godt tilfreds med sommerens megen omtale af bibliotekerne og deres rolle for fremtidens samfund.

Vil politikerne så investerer i biblioteker?
Men omtalen er jo kun et middel for at skabe endnu bedre biblioteker til gavn for borgerne. Lakmusprøve er om politikerne handler efter pointen fra undersøgelsen om at, hvis de vil I tiltrække gode skatteborgere, så skal de sørge for at deres kulturtilbud, herunder biblioteket, er veludviklet og tidssvarende. Fra tidligere undersøgelser ved vi også, at gode biblioteker spiller en vigtig rolle i at få flere til at tage en uddannelse, som er et andet helt afgørende parameter for vækst i kommunerne.

Det skulle gerne stå helt skarpt for alle landets kommunalpolitikere, når de om få måneder skal lægge sidste hånd på de kommunale budgetter.

torsdag den 9. juli 2015

EU er mere end fake historier om lakridspiber og censur af feriefotos - det handler om borgernes adgang til information og e-bøger

De seneste dage er medierne svømmet over af historier om at man kan risikere bøder for sine feriebilleder på baggrund af en historie BT skrev for tre dage siden. Den er fuldt op af i andre medier om at EU vil censurere dine feriebilleder og kulminerende i dag hvor Politiken har en hel siden om emnet, som er topaktiuelt, fordi det skal til afstemning netop i dag. Spørgsmålet er så om det er feriefotos der er det interessante i dag, eller det interessante forslag i virkeligheden handler om borgernes adgang til information og e-bøger via bibliotekerne.

Historien er nok knap så dramatisk og handler egentlig ikke om at EU vil censurerer vore private fotos. Som Europabevægelsen beskriver det så har de fleste lande i Europa Freedom of Panorama, der giver alle og enhver mulighed for at udgive fotografier, dokumentarfilm og andre værker, der skildrer offentlige steder uden begrænsninger. Men i enkelte Europæiske lande er friheden begrænset. Blandt andet i Frankrig, Italien og Belgien. Forslaget om at fjerne Freedom of Panorama kommer fra én enkelt parlamentariker. Retsudvalget har indvilget i at fremsætte et modereret forslag, som skal til afstemning den 9. juli i Strasbourg.


Selvom forslaget skulle gå igennem, vil det fra da af kun stå som en ikke bindende opfordring, som efterfølgende tages op af EU-Kommissionen som et reelt lovforslag. Derfra kræves der både godkendelse fra Europa-Parlamentet og majoriteten af EU’s medlemslande, før forslaget skulle kunne træde i kraft. Danske EU-parlamentarikere har blandt mange andre allerede vist modvilje mod forslaget, så sandsynligheden for at forslaget skulle gå igennem, er næsten forsvindende.

Læs Europabevægelsen – Lakridspibesagen om igen

Men det er i dag at de første spor lægges for den fremtidige Copyright i EU. Det handler mere grundlæggende om borgernes ret til at få adgang til information og e-bøger via bibliotekerne.

I dag skal der nemlig stemmes om "Rapport om gennemførelsen af ​​direktiv 2001/29 / EF af Europa-Parlamentet og Rådet af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (2014/2256 (INI ) " som handler om borgernes adgang til e-bøger via bibliotekerne. Altså som vi kender det med de fysiske bøger, hvor bibliotekerne har ret til at købe og udlåne alle bøger, sådan er det bare ikke når bøgerne bliver digitale.

Danmarks Biblioteksforening og bibliotekernes europæiske interesseorganisation EBLIDA har opfordret Europa-Parlamentet til at stemme JA til rapporten med henblik på at sikre og optimere adgang for europæiske borgere gennem bibliotekerne til videnskab, uddannelse.

Den nuværende lov om ophavsret - er ikke længere tilstrækkelig i den digitale tidsalder – hvis bibliotekerne stadig skal sikre adgang til litteratur og information, derfor bør den tilpasses.

EBLIDA, og alle de nationale biblioteks-, dokumentations- og information sammenslutninger af EU-lande, hilser støtten til Julia Reda rapport, der opfordrer til en ændring i den europæiske lovgivning om ophavsret, den 16. juni 2015 fra et bredt flertal af medlemmerne af Retsudvalget for Europa-Parlamentet

Teksten, som er vedtaget i udvalget, lyder nu således:
"Paragraph 54: Recognises the importance of libraries for access to knowledge and calls upon the Commission to assess the adoption of an exception allowing public and research libraries to legally lend works to the public in digital formats for personal use, for a limited duration, through the internet or the libraries’ networks, so that their public interest duty of disseminating knowledge can be fulfilled effectively and in an up-todate manner; recommends that authors should be fairly compensated for e-lending to the same extent as for the lending of physical books according to national territorial restrictions;"

Rapporten foreslår blandt andet, at der indføres nye copyright undtagelser som f.eks:

• giver biblioteker og arkiver effektiv digitalisering af deres bedrifter,
• tillader udlån af e-bøger via internettet.

Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af ​​effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder.

Den 9. juli vil plenarmøde i Europa-Parlamentet stemme om betænkningen. Og jeg håber at der er flertal for det ovennævnte for at sikre fri adgang til viden, uddannelse, information og kultur i Europa for fremtidens borgere.

Så det er mit fromme ønske, inden jeg drager ud i EU og holder sommerferie den næste måneds tid, sammen med familien og min e-bogslæser (og en halv kuffert fuld af bøger)

tirsdag den 30. juni 2015

Goodbye #ALAAC15 - Closing General Session

It has been a great experience at #ALAAC15 and I hope to participate again some time in the future.

Now we will experience the spectacular closing session - and then we will hop on a plane and return to Copenhagen for 24 hours and digest all the impressions.

The Closing General Session is a not-to-miss event, where current ALA President Courtney L. Young will pass the gavel to the 2015-2016 ALA President Sari Feldman and introduce the new Division Presidents. 

Robbie Robertson
Rock and Roll Hall of Famer Robbie Robertson and Caldecott Honor-winner (No, David!) David Shannon will talk about their new book, Hiawatha and the Peacemaker. Written in a lyrical voice and paired with arresting oil paintings, the book is bound to both fascinate and educate your young students and patrons about Native American history.
Robertson was the lead guitarist and primary songwriter of the legendary musical group The Band. Born of Mohawk and Cayuga descent, he learned the story of Hiawatha and his spiritual guide, the Peacemaker, as part of the Iroquois oral tradition. Hiawatha was a strong and articulate Mohawk chosen to translate the Peacemaker’s message of unity for the five warring Iroquois David Shannonnations during the 14th century. This message not only united the tribes but also forever changed how the Iroquois governed themselves—a blueprint for democracy that would later inspire the authors of the U.S. Constitution. Shannon is the internationally-acclaimed illustrator of numerous bestselling books for children, and his illustrations have appeared in a wide variety of publications including The New York Times, Time, and Rolling Stone.
Sponsored by Abrams Books for Young Readers
 link til konferencens site
Meet me at twitter @saintmichels or Facebook  or follow the conference hastag #ALAAC15